Исторически забележителности

Както в много други населени места, така и в с. Горна Кремена един от основните проблеми е застаряването на населението. От 540 жители 200 са пенсионери.
От пролетта на 1993 г. в селото има регистрирана земеделска кооперация "Ладога", която функционира и в момента. В селото има регистрирани пет фирми, които се занимават с търговска дейност, частна мелница и каменна кариера за добив и обработка на скални материали, собственост на "Монолит"АД гр.Монтана.